/ 3 نظر / 14 بازدید
مهربانی

سلام گفته اند: وقتی ادیسون به مدرسه رفت، بعد از چند روز نامه ای را به ادیسون دادند و گفتند بده مامانت. مادر ادیسون نامه را باز کرد دید نوشته: فرزندتان کودن است، مدرسه ما جای کودن ها نیست.ولی مادر، نامه را برای ادیسون اینگونه خواند: فرزند شما نابغه است مدرسه ما نمی تواند بیشتر از این آموزش دهد شما شخصا آموزش او را به عهده گیریدو مادر ادیسون در منزل به او آموزش میدهد و با او کار میکند.ادیسون در 13 سالگی اولین اختراعش را به ثبت میرساند.مدتی پس از فوت مادر، یک روز ادیسون برای خود جشن تولد میگیرد و در آن جشن، صندوق خاطرات مادرش را آورده، نامه را در جمع بازکرده تا به همه بگوید که من از بچگی نابغه بودم؛ با دیدن اصل نامه شروع به گریه میکند و در آنجا او پی میبرد چطور مادرش از ادیسون کودن، یک ادیسون نابغه ساخت.این افتخار مادر ادیسون است.