/ 3 نظر / 12 بازدید
سپیده

گاهی وقت ها "سکوت" بهترین حرف و "نبودن" بهترین حضور است . . .

مهربانی

سلام به خاطر داشته باشیم هر گاه به قله رسیدیم همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ایم

شوکران

خدایا توتوان بخشیدن را درمن قوی کن